Tumblelog by Soup.io
 • letmego
 • badbehavior
 • ToyJoy
 • nattaly
 • nezcafe
 • Penny86
 • zoozia
 • shutters
 • l2hart
 • hotchicks
 • nicolaskim
 • chytelka
 • blamecoco
 • Garythebase
 • rinloveanathema
 • agi2805
 • nika-ratte
 • masseycarrie
 • joann
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

4841 685b 420
Reposted frommalice malice viaoversensitive oversensitive
- A jak pani sypia?
- Różnie.
- To znaczy jak?
- Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
— Marta Dzido, "Małż"
9173 ad5a 420
Reposted fromzygando zygando viairmelin irmelin
1468 764b 420
Reposted fromxanth xanth viairmelin irmelin
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin


you're gonna need a bigger hug
Reposted frombootlegs bootlegs viakajakkowalik kajakkowalik
1327 1f80 420
Reposted frompapaj papaj viakajakkowalik kajakkowalik

August 13 2019

4606 3aca 420
Reposted fromsoftboi softboi viaSidhe Sidhe
3363 36cb 420
Reposted fromso-so so-so
4555 d258
Reposted fromGIFer GIFer
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSidhe Sidhe
2993 1125 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaSidhe Sidhe

August 11 2019

Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
6464 bd05 420

August 07 2019

3367 745c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaswiatsiewali swiatsiewali
5339 526c 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
4828 1b85 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3557 bf34 420
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
5947 7bdf 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl